Content Management Powered by CuteNews
STALNA MISLIJA REPUBLIKE SRBIJE PRI OEBS I DRUGIM MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA - BEČ
| |     ћирилица | english  
Naslovna
UN

Sedište Ujedinjenih nacija u Beču je od 1979.godine, pored Njujorka, jedno od najvažnijih sedišta UN. Tu se nalaze sedišta važnih međunarodnih organizacija, kao što su Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA), Pripremna komisija za organizaciju za sveobuhvatnu zabranu nuklearnih proba (CTBTO), Organizacija UN za industrijski razvoj (UNIDO), Kancelarija Ujedinjenih nacija za drogu i kriminal (UNODC). Sekretarijat UN u Beču pruža administrativnu poršku različitim telima i institucijama Ujedinjenih Nacija i odgovoran je za organizaciju preko 2 000 konferencija i sastanaka u ovom sedištu godišnje. 

Prioritetni zadaci Stalne misije su vezani za aktivno praćenje, odnosno učešće u radu navedenih međunarodnih organizacija, sagledavanje mogućnosti za unapređivanje postojeće i budućih oblika saradnje u svim njenim vidovima, uz afirmisanje interesa Republike Srbije, kao i dobijanja raznih vidova tehničke i druge vrste pomoći u realizaciji započetih i planiranih projekata. Međunarodne organizacije i programi u okviru sistema UN treba da pruže podršku R.Srbiji na putu reformi i integracije u EU, o čemu govori i Programski okvir za strateško partnerstvo specijalizovanih agencija UN i Republike Srbije, potpisan 2010. godine, a čiji se strateški prioriteti direktno oslanjaju na Nacionalnu strategiju održivog razvoja i analizu stanja u Republici Srbiji. Postavljeni ciljevi su sveobuhvatni i relevantni za unapređivanje postojećih kapaciteta, formulisanje detaljnih razvojnih strategija i zakonskih rešenja u Republici Srbiji. Takođe, u skladu sa spoljnopolitičkim prioritetima, Stalna misija je angažovana na aktivnostima relevantnih organizacija u oblasti borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije, kao i međunarodnih režima kontrole naoružanja.

Stalna misija R.Srbije pri OEBS i drugim međunarodnum organizacijama u Beču prati aktivnosti sledećih tela, organizacija i aranžmana sa sedištem u Beču, kako u okviru sistema UN, tako i ostalih:

 Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA); Organizacije UN za industrijski razvoj (UNIDO); Kancelarije Ujedinjenih Nacija za drogu i kriminal (UNODC) ; Pripremne komisije za organizaciju za sveobuhvatnu zabranu nuklearnih proba (CTBTO); Međunarodne antikorupcijske akademije (IACA); Vasenarskog aranžmana (WA); Grupe nuklearnih snabdevača (NSG); Haškog kodeksa postupanja u neproliferaciji balističkih raketa (HCoC); Međunarodnog centra za migracije (ICMPD); Međunarodne komisije za zaštitu reke Dunav (ICPDR) i dr.

Mandat Kancelarije UN za drogu i kriminal (UNODC) obuhvata i zaduženja koja proističu iz njegove uloge sekretarijata komisija ECOSOC-a, Komisije za opojne droge (CND), Komisije za sprečavanje kriminaliteta i krivično pravosuđe (CCPCJ), kao i Konvencije UN protiv međunarodnog organizovanog kriminala (UNTOC), Konvencije protiv korupcije (UNCAC), Globalnog programa protiv trgovine ljudima (UNGIFT) i dr.United Nations
UN