Content Management Powered by CuteNews
STALNA MISLIJA REPUBLIKE SRBIJE PRI OEBS I DRUGIM MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA - BEČ
| |     ћирилица | english  
Naslovna
Dekada za uključenje Roma

    Republika Srbija je aktivno učestvovala u pripremi Deklaracije o Romima koju je usvojio Savet Evrope u oktobru 2010. g, a osnivač je i aktivan član Dekade za uključenje Roma 2005-2015. U pitanju je međunarodna inicijativa koja okuplja vlade, međuvladina tela i nevladine organizacije, uključujući i civilne organizacije Roma, sa ciljem da se ubrza proces unapređenja položaja Roma, kao i transparentno i merljivo izveštavanje o postignutom napretku.

    Dekada za uključenje Roma obuhvata prioritetne oblasti: obrazovanje, zapošljavanje, zdravlje i stanovanje. U ovaj projekat je uključeno devet zemalja regiona: Srbija, Bugarska, Mađarska, Makedonija, Rumunija, Slovačka, Hrvatska, Češka i Crna Gora – koje su usvojile nacionalne planove rada, u kojima su određeni ciljevi i pokazatelji za svaku od prioritetnih oblasti. Vlade su se takođe obavezale da se unapređenjem položaja Roma bave uzimajući u obzir i  ključne aspekte –siromaštvo, diskriminaciju i rodnu ravnopravnost.

    Dekada Roma ima podršku relevantnih međunarodnih organizacija koje daju materijalnu i stručnu podršku za projekte regionalne saradnje, kao i za sprovođenje nacionalnih planova akcije.

    Stalni sekretarijat Dekade se nalazi u Budimpešti, a zemlje članice se na godišnjem nivou smenjuju na mestu predsedavajućeg. R. Srbija je Dekadom za inkluziju Roma predsedavala od juna 2008. godine do juna 2009. godine. Jedan od glavnih prioriteta srpskog predsedavanja je bilo pitanje obrazovanja romske dece. Tokom našeg predsedavanja Dekadi su se priključile i Albanija, BiH, Španija, UNHCR.

    U Beogradu je juna o.g. održan sastanak predstavnika romskih organizacija civilnog društva i predstavnika državnih institucija na kome se razgovaralo o budućnosti Dekade za uključenje Roma posle 2015. godine. Formiran je i Savet za unapređenje položaja Roma i sprovođenja Dekade za uključivanje Roma. Kancelarija za ljudska i manjinska prava je sprovela javni konkurs i dodelila sredstva za  projekte 12 udruženja koji za cilj imaju unapređenje položaja Roma – u skladu sa ciljevima Dekade za uključivanje Roma i Strategije R. Srbije za unapređenje položaja Roma.

 

Mere za sprovođenje uključenosti Roma u R.Srbiji:

    Vlada R. Srbije posvećena je stalnom unapređenju i zaštiti prava pripadnika svih nacionalnih manjina, uključujući Roma. Uspostavljen je zakonodavni i strateški okvir za unapređenje položaja Roma koji sačinjavaju Akcioni plan za sprovođenje Strategije za unapređenje položaja Roma do 2015. g, Nacionalna strategija za borbu protiv diskriminacije i Pravilnik koji bliže definiše  kriterijume i procedure za sprovođenje mera za upis pripadnika romske manjine u srednje škole i na visokoškolske ustanove.

     Nacionalni institucionalni okvir zaštite predstavljaju: Kancelarija za ljudska i manjinska prava, Savet za unapređenje položaja Roma, Kancelarija za inkluziju Roma i Savet za integraciju Roma koje je osnovala AP Vojvodina, kao i Savet za inkluziju Roma koju je osnovao grad Beograd. Takođe, organizovana je i prva sednica Romske inter-parlamentarne organizacije, koja okuplja romske predstavnike u nacionalnim parlamentima u Narodnoj skupštini Republike Srbije.

    Poslanik Romske partije u Narodnoj skupštini RS, zamenik direktora Kancelarije za ljudska i manjinska prava i drugi predstavnici Roma učestvuju na svim međunarodnim skupovima i u nacionalnim aktivnostima o pitanjima ljudskih prava, uključujući i ona od značaja za Rome. U cilju ostvarivanja saradnje sa međunarodnim i evropskim institucijama, a radi promovisanja Dekade Roma kao i podizanja svesti strane i domaće javnosti u vezi sa ovim pitanjem, zvanični predstavnici romske manjine zatražili su da MSP podrži rad Organizacije.

    Osim ovih pitanja, nadležni organi u R.Srbiji, pre svega Kancelarija za ljudska i manjinska prava i Ministarstvo pravde, potom MUP, Zaštitnik građana i Predstavništva UNHCR u Srbiji, posvećeni su izradi procedura i standarda u osnovi procesa raseljavanja neformalnih naselja kao i sprovođenju postojećih mera za pružanje neposredne pomoći pripadnicima romske nacionalne manjine u postupku upisa u matičnu knjigu rođenih.

    Na međunarodnom planu, predstavnici romske manjine iz R.Srbije aktivni su u radu Svetskog parlamenta Roma posebno nakon izbora D. Acković, zamenika direktora vladine Kancelarije za ljudska i manjinska R.Srbije za predsednika ove organizacija u aprilu o.g. kao i  postavljenja dva Roma iz Srbije na mesta zamenika komesara za kulturu i socijalnu politiku. Oni su i zvanično upoznali nadležne sa inicijativom da Beograd ove jeseni bude domaćin Svetskog parlamenta Roma, što je primljeno sa punim razumevanjem nadležnih.

    Prava Roma predstavljaju pitanje koje zauzima značajno mesto u radu velikog broja ugovornih tela UN za praćenje sprovođenja konvencija čija je Srbija država ugovornica a čije se preporuke odnose na: potrebu posebne zaštite žena i dece romske populacije, neophodnost rešavanja pitanja registracije i nedostatka ličnih dokumenata kao preduslova za ostvarenje drugih prava (pravo na zdravstvenu zaštitu, socijalna prava i sl), ukidanje diskriminacije u pogledu uslova stanovanja i prinudnog iseljavanja i unapređenje uslova za obrazovanje Roma, omogućavanje pristupa političkom i javnom životu, kao i zaposlenju.

Za vise informacija pogledati http://www.romadecade.org/.
 


Print version
Baneri
Dekada za uključenje Roma